Mariehamn flygfoto

Ålandsvägen ombyggnad etapp 2

Ombyggnaden avser etappen mellan Köpmansgatan och fram till och med Ålandsplan. Avtal med entreprenören Karlssons Schakt och Transport Ab tecknades den 17 januari och ombyggnadsarbetena påbörjades den 24 januari och skall vara slutförda den 22 november 2018.

Arbetsbeskrivning i korthet:

  • Vatten, avlopps och dagvattenledningar ska förnyas och nybyggas för i princip hela sträckan.
  • El, telefon och fiberledningar förnyas och byggs ut
  • Fjärvärmeledningar nybyggs mellan Styrmansgatan och Köpmansgatan och vid Ålandsplan/Algotsgränd.
  • Gatubyggnaden förnyas för hela sträckan, utförande i princip som för etapp1, nya trafikljus monteras i korsningen Ålandsvägen – Styrmansgatan. Gatubelysningen förnyas.
  • Befintliga träd längs Ålandsvägen tas bort och nya träd planteras.
  • Algotsgränd byggs om, anslutning mot Ålandsvägen blir norr om nya rondellen.

Arbetet utförs i etapper så att avsnittet Köpmansgatan – Styrmansgatan kan öppna för allmän trafik vid midsommar,

Algotsgränd ska vara färdigt ombyggd vid midsommar,

Övriga delar av Ålandsvägen öppnas i etapper vartefter gatan färdigställs.

Genomfartstrafik längs Ålandsvägen är inte möjlig under byggtiden, dock ska det vara möjligt att köra till tomt (tidvisa stopp kan förekomma).

Busstrafiken (landsortsbussarna) kör via Skarpansvägen till och från bussplan, de gör även, på samma sätt som under 2017, en sväng söderut i staden med trafik via Östra Utfarten och Strandgatan. Även Järsöbussen kör en ny sträckning via Skarpansvägen, Köpmansgatan och vidare söderut.
Du hittar en karta över de nya bussrutterna under Hitta snabbt.